Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti T-Trading. Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme. Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností T-Trading považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou.Osobní údaje jsou pod elektronickou i procedurální kontrolou a společnost T-Trading disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím. Níže uvedené se netýká informací o právnické osobě (jako např. její název, právní forma, kontaktní údaje…).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem a zároveň zpracovatelem je společnost T-Trading , spol. s r.o., IČ: 18630774, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, která shromažďuje, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. V rámci společnosti T-Trading jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti T-Trading , mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr vhodných smluvních partnerů.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Jedná se o identifikační (zejména jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a kontaktní údaje (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa), dále pak údaje z naší vzájemné komunikace. Všechny zmíněné osobní údaje jste nám sdělili v rámci naší spolupráce. Osobní údaje jsou společností T-Trading zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

3. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zejména z právního důvodu plnění smlouvy. Jedná se o případy, kdy realizujeme smluvní závazek včetně související obchodní a finanční komunikace. Dále zpracováváme osobní údaje v rámci plnění právních povinností vyplývajících ze zákona (vedení účetnictví, daňové odvody, mzdová a personální agenda, poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona). Z právního důvodu našeho oprávněného zájmu Vám jako našim zákazníkům zasíláme newsletter. V případě, že nejste naším zákazníkem a chcete od nás dostávat newslettery, činíme tak na základě Vašeho souhlasu.

V případě zájmu pracovat po společnost T-Trading zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu poskytnutého pro účely výběrového řízení a využíváme tyto údaje pro vyhodnocení vhodného kandidáta a následnou korespondenci. Webové stánky společnosti T-Trading využívají cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku pomocí Vašeho prohlížeče. Uchovávají určité informace, které Váš prohlížeč může přenést zpětně k nám při Vašem dalším přístupu na webovou stránku společnosti T-Trading. Tyto soubory nám umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky společnosti T-Trading .

4. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace smluvního vztahu (včetně doby úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy a současného prokázání historie smluvního vztahu) a dále po dobu, po kterou je společnost T-Trading povinna uchovávat podle platné legislativy nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

5. Je zpracování Vašich osobních údajů dobrovolné?

V případě, že nejste naším zákazníkem, děje se zpracování osobních údajů vždy na základě Vašeho souhlasu (pro účely zasílání newsletterů či náboru nových zaměstnanců). V ostatních případě se nejedná o dobrovolné zpracování osobních údajů a jeho zákonnost je podložena výše uvedenými právními důvody. Problematika dobrovolnosti zpracování osobních údajů v rámci „cookies“ je uvedena v článku 3 těchto Zásad (poslední odstavec).

6. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Dle platné legislativy máte vůči společnosti T-Trading níže uvedená práva:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz (zejména pominul – li účel zpracování, v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány)
  • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
  • právo na odvolání souhlasu (v případě, že zpracování osobních údajů na základě souhlasu – např. zasílání newsletterů)
  • právo vznést námitku týkající se zpracování vůči společnosti T-Trading
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů ze strany společnosti T-Trading k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Při realizaci Vašich práv se obraťte na emailu (ttrading@ttrading.cz.). Společnost Trading si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele. Veškeré Vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů z našich záznamů. Reakci na Vaše uplatněná práva provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti Trading.